poniedziałek, 7 marca 2011

AD5060 - Philips trochę wykopanych info.
Wersja bez komory.Właśnie pytanie odpowiedzieć specyfikacje dla AD5060/SQ8, więc wyciągnąłem
an old Phillips data book and found something interesting. stary Phillips książka dane i znaleźć coś ciekawego. First off, I went Po pierwsze, udałem się
and checked the samples that I have here which turned out to be: i kontroli próbek, które mam tutaj, które okazały się być:
AD5060/SQ8 midranges with rear chamber which is held on with screws średniotonowymi AD5060/SQ8 z tyłu komory, która odbywa się za pomocą śrub
AD5060/W8 woofer without chamber AD5060/W8 woofer bez komory
The data book has only one SQ version and it is the AD5062/SQ8, there W książce danych ma tylko jedną wersję SQ i to jest AD5062/SQ8, nie
is no AD5060/SQ8 listed. nie jest wymienione AD5060/SQ8. There is also an AD5060/W8 and 5062/W8, it Istnieje również AD5060/W8 i 5062/W8, to
is clear that the 62 version has higher power handling probably due to an Jest oczywiste, że 62 wersja ma większą moc obsługi, prawdopodobnie z powodu
aluminum voice coil former since all other specs are the same. cewki z aluminium były, ponieważ wszystkie inne specyfikacje są takie same.
I had an AD5060/SQ8 fail due to voice coil overheating and it did have just Miałem AD5060/SQ8 nie z powodu przegrzania cewki i miał tylko
a paper former, without aluminum. papier były bez aluminium.
Thus the only specs I can give are on the AD5062/SQ8, here they are: Tak więc tylko specyfikacje mogę dać są na AD5062/SQ8, oto one:
Impedance availability 4/8 dostępność Impedancja 4 / 8
Fs 220 Hz Fs 220 Hz
VC diam: 1" śr VC: 1 "
Magnet: 10 oz Magnesu: 10 uncji
RMS PHC: 20/50 (50 over 800 Hz) RMS PHC: 20/50 (50 800 Hz)
Operating Power: 4 W Operacyjny Moc: 4 W
Freq Range: 400-5000 Pasmo przenoszenia: 400-5000
Surround: Textile Surround: Tekstylia

Here are a few more 5" types listed: Oto kilka 5 "wyszczególnione:
AD5061/SQ main difference sealed metal frame back with 680 Hz Fs AD5061/SQ Główna różnica zamkniętej metalowej ramie z powrotem 680 Hz Fs
AD5061/M Midrange version with whizzer cone, probably for table radios AD5061 / M wersja średniotonowy z membraną z whizzer, prawdopodobnie dla radia tabeli
AD5060/W Woofer version with rubber edge and Fs = 65 Hz, large peak in FR. AD5060 / W wersji Woofer z krawędzią z gumy i Fs = 65 Hz, duże szczyt w FR.

Note these power differences for the AD5060/W8 vs 62 versions of the woofer: Uwaga te różnice w mocy do 62 vs AD5060/W8 wersje głośnika niskotonowego:
AD5060/W8 RMS PHC = 10, Operating = 8, P. Max = 15 W RMS AD5060/W8 PHC = 10, podczas pracy = 8, P. Max = 15 W
AD5062/W8 RMS PHC = 20, Operating = 8, P. Max = 40 W RMS AD5062/W8 PHC = 20, operacyjny = 8, P. Max = 40 W

More data is given for the woofer which might also apply to the SQ version: Więcej danych znajduje się na głośnik, który może być również stosowany do wersji SQ:
DC resistance: 7 for 8 ohm, 3.2 for 4 ohm rezystancja DC: 7, 8 ohm, 3,2 do 4 ohm
Moving mass: 6 g Przenoszenie masy: 6 g
BL: 5 BL: 5
Piston diam: 87 mm średnica tłoka: 87 mm
Piston area: 59 mm^2 powierzchnia tłoka: 59 mm ^ 2
Magnet: 230 g Magnet: 230 g
Air gap height: 5 mm Wysokość szczeliny: 5 mm
VC height: 6.3 wysokość VC: 6.3
Fs: 65 Fs: 65
Compliance: 1.25 mm/N Zgodność: 1,25 mm / N
Vas: 5.2 liters Vas: 5,2 litra
Qms: 3.8 Qms: 3.8
Qes: .66 QES: 0.66
Qts: .56 Qts: 0.56

The AD5062/SQ probably completely replaced the AD5060/SQ since they wanted to AD5062/SQ prawdopodobnie całkowicie zastąpione AD5060/SQ ponieważ chcieli
avoid burn out in the high end systems that used this driver. uniknąć wypalenia w wysokiej systemów końcowych, które wykorzystywane tego sterownika. I strongly suggest I zdecydowanie wskazują
using the 62 version if it can be found. korzystając z 62 wersji, jeśli można go znaleźć.

A picture of the AD5060 without the rear chamber: Obraz AD5060 bez tylnej komory:
http://baselaudiolab...m/AD5060Sq8.jpg http://baselaudiolab...m/AD5060Sq8.jpg

Anyone going to provide a schematic for the Snell Type A, I would like to have a Każdy, kto zamierza wykonywać Schemat Snell typu A, chciałbym mieć
Look? Sprawdzić?

Note when looking for replacements that the Xmax of even the woofer version is Uwaga przy poszukiwaniu zamienników, że Xmax nawet wersja głośnika niskotonowego jest
only .65 mm and therefore a short throw mid from SEAS or Vifa would likely work. tylko 0,65 mm, a zatem o krótkim rzucie połowy z morza lub Vifa prawdopodobnie pracy.
The much longer throw mini woofers will have far lower efficiency and would not Znacznie dłużej rzut niskotonowe mini będzie dużo niższa wydajność i nie
make a good replacement. zrobić dobre wymiany.